PRIVATUMO POLITIKA

PREAMBULĖ

 1. UAB „Solvo LT“, juridinio asmens kodas 303290768, buveinės adresas Žirmūnų g. 68, LT-09124 Vilnius, Lietuva (toliau –Įmonė) yra Internetinės parduotuvės www.munto.lt valdytojas.
 2.  Įmonei yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Vartotojo pasitikėjimas Įmone, Įmonės valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Vartotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Įmonės Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) nuostatas, reglamentuojančias Vartotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Įmonės veikloje, taip pat su tuo susijusias Vartotojų teises bei Įmonės pareigas.
 3. Naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Vartotojas sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Vartotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo politikos nuostatų, Vartotojas negali toliau naudotis Įmonės Internetinės parduotuvės svetaine.
 4. Įmonė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės Vartotojus, Privatumo politikos nuostatas paskelbiant internetinėje parduotuvėje. Bet koks Privatumo politikos nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo politikos nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetine parduotuve. Jei perskaitę šių Privatumo politikos nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetine parduotuve, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 5. Vartotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Vartotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai internetinės parduotuvės. el. paštu: labas@munto.lt.
 6. Detalesnę informaciją apie Įmonę ir Įmonės kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyse „Apie Munto“, „Kontaktai“.
 7. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Vartotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Valdytojas – Įmonė, t. y. UAB „Solvo LT“, juridinio asmens kodas 303290768, buveinės adresas Žirmūnų g. 68, LT-09124 Vilnius, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.munto.lt.
 3. Vartotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Įmonės parduodamų prekių ir/ar gauti Įmonės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 
 4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Vartotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Vartotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Vartotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1. Įmonė Vartotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
 • Vartotojas informaciją apie save pateikia pats;
 • Duomenys, susiję su Vartotoju, generuojami automatiškai, Vartotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine; 
 • Duomenys apie Vartotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 
 1. Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės Vartotojas savarankiškai pateikia informaciją Įmonei šiais atvejais:
 • Vartotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 
 • Vartotojo komunikacijos bet kokia forma su Įmone metu. 
 1. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Įmonė Slapukų pagalba, Vartotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Vartotojui naudojantis Įmonės Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
   
 2. Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Vartotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Vartotoją Įmonė gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Įmonė iš Facebook Inc. ir Google, Inc gauna tokius Vartotojo Asmens duomenis kaip Vartotojo atvaizdą ir kitus socialinio tinklo paskyros (profilio) duomenis.

VARTOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Įmonė Vartotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
 • Elektroninės prekybos Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu.
 • Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu.
 • Paslaugų teikimo tikslu.
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.
 • Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Vartotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).
 1. Įmonė Vartotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 1. Įmonė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Vartotojų Asmens duomenis:
 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Vartotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu.
 • Vartotojo sutikimo pagrindu: Vartotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu.
 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Vartotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu. 
 • Vartotojo sutikimo pagrindu: Vartotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.
 • Įmonės teisėto intereso teisiniu pagrindu: Vartotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Vartotojais spendimo tikslu.
 1. Įmonė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Vartotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis. 

VARTOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Įmonė užtikrina, laikosi ir gerbia Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės Vartotojų teises:
 • teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Įmonės atliekamą Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę gauti informaciją, susijusią su Įmonės tvarkomais Vartotojo Asmens duomenimis;
 • teisę į Vartotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
 • teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Vartotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Įmonės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Vartotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
 • teisę apriboti Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Vartotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Įmonei nebereikia Vartotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Vartotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už Vartotojo priežastis;
 • teisę prieštarauti Vartotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Vartotojas turi teisę dėl su Vartotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Vartotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Vartotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Įmonė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Vartotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Įmonė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Įmonės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Vartotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Įmonei, kai Vartotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Vartotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Įmonė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Vartotojas turi teisę, kad Įmonė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Vartotojo sutikimu.
 1. Įmonė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Vartotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 30 (trisdešimt) dienų terminas gali būti pratęstas dar 60 dienų, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Įmonė per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
 2. Įmonė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Vartotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 
 3. Jeigu Vartotojas pageidauja, kad Įmonė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Vartotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Įmone.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Įmonės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
 • Vartotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Vartotojo pasinaudojimo Įmonės Internetine parduotuve.
 • Vartotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Vartotojo sudalyvavimo Įmonės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime.
 • Vartotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Vartotojo pasinaudojimo Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 • Vartotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Vartotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos.
 • Vartotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 1. Įmonė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Vartotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Įmonė sunaikina Vartotojo asmeninę informaciją. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1. Įmonė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo Įmonių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių Įmonių, paslaugomis.
 2. Įmonė informuoja Vartotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo politikoje identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Įmonė perduoda Vartotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 
 3. Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Vartotojo teisėtus interesus.
 4. Įmonė ir trečiasis asmuo, kuriam Įmonė perdavė Vartotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 5. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Įmonę. 
 6. Įmonė siekia užtikrinti Vartotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Įmonė neturi teisės atskleisti Vartotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Įmonės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  
 7. Tuo atveju, jeigu Įmonė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Įmonė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Vartotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Įmonė rūpinasi Vartotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Įmonė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.  
   
 2. Įmonė pažymime, kad nors Įmonė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 1. Įmonės Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Įmonė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų. 
   
 2. Tačiau Įmonė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Įmonei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Įmonės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyti prekę ar paslaugą. 
   
 3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Įmonei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Įmone kontaktų skiltyje nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Įmonė, turėdama aiškius Vartotojo sutikimus, turi teisę Vartotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. 
   
 2. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
   
 3. Jei Vartotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Vartotojas gali:
 • prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvės svetainėje ir Paskyros lange „Mano paskyra“, skyriuje „Mano asmeninė informacija“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Prenumeruoti mūsų naujienlaiškius“, bei paspausti nuorodą „Išsaugoti“.
 • rašyti elektroninį laišką adresu labas@munto.lt arba skambinti bendruoju Įmonės klientų konsultavimo telefonu +370 674 85737 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.
 • atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje. 
 1. Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Vartotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

SLAPUKAI

 1. Siekiant, kad Vartotojui Įmonės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Vartotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Vartotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
   
 2. Jeigu Vartotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Vartotojas turi paspausti mygtuką „Sutinku“ dėl slapukų naudojimo. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti. Jeigu Vartotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Vartotojas turi teisę nesinaudoti internetine parduotuve.
   
 3. Įmonės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Vartotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
   

PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 1. Šios Privatumo politika įsigalioja nuo 2019 m. birželio 1 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

UAB „Solvo LT“

Juridinio asmens kodas 303290768

PVM mokėtojo kodas LT100008620211

Žirmūnų g. 68, LT-09124 Vilnius

labas@munto.lt

+370 674 85737

Privatumo politikos paskelbimo data 2018 m. birželio 1 d.